Sim Năm Sinh 1999

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0797.17.1199
Mobifone
1190000
0986.11.11.99
Viettel
77000000
090.81.81.999
Mobifone
99000000
0346.02.1199
Viettel
1830000
0938.27.11.99
Mobifone
4000000
0827.411.999
Vinaphone
8000000
0784.201.999
Mobifone
5500000
0779.661.999
Mobifone
8000000
0777.141.999
Mobifone
10000000
0346.07.1199
Viettel
1680000
0373.441.999
Viettel
6000000
0942.18.08.99
Vinaphone
1600000
0942.16.08.99
Vinaphone
1600000
0914.24.10.99
Vinaphone
1600000
0836.1111.99
Vinaphone
13000000
0336.25.01.99
Viettel
1100000
0345.31.1199
Viettel
1830000
0946.20.05.99
Vinaphone
1250000
0943.28.04.99
Vinaphone
1600000
0775.08.11.99
Mobifone
1830000
0937.24.11.99
Mobifone
4000000
0784.651.999
Mobifone
5500000
0942.19.08.99
Vinaphone
1600000
0943.22.06.99
Vinaphone
1600000
0914.28.04.99
Vinaphone
1600000
0931.15.11.99
Mobifone
4500000
0797.170.999
Mobifone
5500000
0786.28.11.99
Mobifone
1250000
0343.15.1199
Viettel
1830000
0767.1111.99
Mobifone
13000000
0328.29.05.99
Viettel
1100000
0386.31.1199
Viettel
1680000
0358.0303.99
Viettel
1330000
0373.070.999
Viettel
8000000
0358.31.1199
Viettel
1680000
0343.08.1199
Viettel
1830000
0946.28.08.99
Vinaphone
1600000
0914.09.12.99
Vinaphone
1600000
0931.200.899
Mobifone
2090000
0931.23.05.99
Mobifone
1137500
0778.62.1999
Mobifone
5560000
0789.87.1999
Mobifone
6530000
0932.01.03.99
Mobifone
1490000
0931.250.799
Mobifone
1790000
0937.27.07.99
Mobifone
1287500
0767.08.1999
Mobifone
6700000
0707.030.999
Mobifone
10900000
0779.75.1999
Mobifone
7030000
0785.06.06.99
Mobifone
1960000
0785.08.08.99
Mobifone
2940000
0937.16.03.99
Mobifone
1287500
0908.300.299
Mobifone
1590000
0769.78.1999
Mobifone
6050000
0765.85.1999
Mobifone
6060000
0931.250.699
Mobifone
1750000
0937.040.799
Mobifone
1490000
0785.02.02.99
Mobifone
1990000
0769.75.1999
Mobifone
6060000
0937.14.07.99
Mobifone
1287500
0937.21.08.99
Mobifone
1325000
0778.85.1999
Mobifone
7520000
0937.24.12.99
Mobifone
1325000
0937.19.04.99
Mobifone
1325000
0937.280.399
Mobifone
1480000
0934.060.899
Mobifone
1480000
0792.07.07.99
Mobifone
2120000
0707.020.999
Mobifone
10900000
0933.16.05.99
Mobifone
1287500
0785.03.03.99
Mobifone
2000000
0769.95.1999
Mobifone
6560000
0778.86.1999
Mobifone
8090000
0903.15.08.99
Mobifone
1790000
0776.180.999
Mobifone
4690000
0779.69.1999
Mobifone
9570000
0933.25.01.99
Mobifone
1437500
0776.73.1999
Mobifone
5090000
0707.010.999
Mobifone
10900000
0903.16.05.99
Mobifone
1475000
0937.22.04.99
Mobifone
1287500
0775.05.1999
Mobifone
6700000
0789.72.1999
Mobifone
6550000
0767.27.1999
Mobifone
6700000
0937.310.699
Mobifone
840000
0938.22.01.99
Mobifone
1475000
0931.251.099
Mobifone
1760000
0768.180.999
Mobifone
5560000
0776.69.1999
Mobifone
9590000
0778.97.1999
Mobifone
7510000
0797.79.1999
Mobifone
14800000
0765.80.1999
Mobifone
5090000
0776.62.1999
Mobifone
7530000
0937.22.01.99
Mobifone
1790000
0931.27.1999
Mobifone
19700000
0769.961.999
Mobifone
11800000
0931.24.05.99
Mobifone
1137500
0767.03.1999
Mobifone
6060000
0765.32.1999
Mobifone
5080000
0931.250.899
Mobifone
1800000
0931.29.10.99
Mobifone
1475000
0775.79.1999
Mobifone
11900000
0937.22.06.99
Mobifone
1437500
0937.53.1999
Mobifone
17800000
0768.98.1999
Mobifone
7020000
0933.25.10.99
Mobifone
1580000
0931.270.699
Mobifone
1400000
0931.200.499
Mobifone
1512500
0931.24.06.99
Mobifone
1137500
0931.260.299
Mobifone
1790000
0937.29.05.99
Mobifone
980000
0937.21.06.99
Mobifone
1790000
0767.05.1999
Mobifone
6560000
0931.250.299
Mobifone
1790000
0938.05.01.99
Mobifone
1790000
0931.23.01.99
Mobifone
1287500
0778.06.1999
Mobifone
5580000
0931.260.199
Mobifone
1720000
0767.87.1999
Mobifone
8090000
0767.85.1999
Mobifone
6070000
0931.24.04.99
Mobifone
1137500
0778.03.1999
Mobifone
5080000
0785.12.12.99
Mobifone
2000000
0937.020.799
Mobifone
1440000
0937.30.12.99
Mobifone
1287500
0931.280.699
Mobifone
1780000
0931.260.399
Mobifone
1780000
0931.210.599
Mobifone
1475000
0775.75.1999
Mobifone
10200000
0792.03.03.99
Mobifone
1970000
0931.250.199
Mobifone
1720000
0792.06.06.99
Mobifone
1980000
0767.180.999
Mobifone
5570000
0776.150.999
Mobifone
4690000
0937.200.299
Mobifone
9030000
0937.17.01.99
Mobifone
1287500
0785.31.11.99
Mobifone
945000
07.76.76.1999
Mobifone
10200000
0789.98.1.999
Mobifone
11800000
0931.24.12.99
Mobifone
1137500
0765.83.1999
Mobifone
4690000
0937.04.03.99
Mobifone
1570000
0769.67.1999
Mobifone
6050000
0931.23.04.99
Mobifone
1137500
0933.06.12.99
Mobifone
1287500
0703.88.1999
Mobifone
21800000
0767.07.1999
Mobifone
7520000
0776.130.999
Mobifone
4690000
0776.120.999
Mobifone
4690000
0938.03.01.99
Mobifone
1550000
0775.90.1999
Mobifone
6060000
0931.270.799
Mobifone
1790000
[1] 2 3 4 5
Tin tức mới