Sim Năm Sinh 2013

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
079.222.111.3
Mobifone
2200000
0777.020.313
Mobifone
1600000
0825.02.06.13
Vinaphone
770000
0815.14.05.13
Vinaphone
770000
0774.11.12.13
Mobifone
5800000
0857.11.10.13
Vinaphone
770000
0857.13.08.13
Vinaphone
770000
0814.15.06.13
Vinaphone
770000
0828.31.01.13
Vinaphone
910000
0828.04.06.13
Vinaphone
910000
0826.23.05.13
Vinaphone
770000
0844.29.09.13
Vinaphone
770000
0888.05.2013
Vinaphone
2600000
0945.31.08.13
Vinaphone
1100000
0888.231.213
Vinaphone
1100000
0826.28.04.13
Vinaphone
770000
0778.030.313
Mobifone
1100000
0914.30.06.13
Vinaphone
1100000
0888.17.04.13
Vinaphone
840000
0888.30.03.13
Vinaphone
980000
0889.14.07.13
Vinaphone
910000
0949.27.2013
Vinaphone
2280000
0786.11.12.13
Mobifone
5500000
079.72.11113
Mobifone
2050000
0888.46.2013
Vinaphone
2280000
0848.17.10.13
Vinaphone
840000
0888.75.2013
Vinaphone
2600000
0774.13.11.13
Mobifone
980000
0933.25.10.13
Mobifone
910000
0908.12.05.13
Mobifone
1175000
0792.14.2013
Mobifone
1287500
0931.29.12.13
Mobifone
980000
0794.70.2013
Mobifone
945000
0933.15.09.13
Mobifone
910000
0937.28.04.13
Mobifone
1100000
0799.87.2013
Mobifone
1287500
0786.32.2013
Mobifone
1287500
0933.24.02.13
Mobifone
1015000
0933.17.12.13
Mobifone
1475000
0937.16.02.13
Mobifone
875000
0798.13.2013
Mobifone
1437500
0933.02.08.13
Mobifone
945000
0937.54.2013
Mobifone
1437500
0794.78.2013
Mobifone
1287500
0797.13.2013
Mobifone
1450000
0784.70.2013
Mobifone
945000
0792.99.2013
Mobifone
1730000
0937.36.2013
Mobifone
1287500
0933.24.07.13
Mobifone
1100000
0937.28.09.13
Mobifone
910000
0933.19.08.13
Mobifone
1100000
0937.45.2013
Mobifone
1137500
0933.18.07.13
Mobifone
875000
07842.11113
Mobifone
1740000
0908.46.2013
Mobifone
1287500
0908.23.08.13
Mobifone
1100000
0901.29.09.13
Mobifone
910000
0933.08.05.13
Mobifone
875000
0908.21.07.13
Mobifone
910000
0933.01.07.13
Mobifone
1100000
0901.20.08.13
Mobifone
840000
0937.08.07.13
Mobifone
980000
0937.30.2013
Mobifone
1325000
0937.02.04.13
Mobifone
910000
0931.25.01.13
Mobifone
945000
0798.83.2013
Mobifone
1287500
0908.16.01.13
Mobifone
945000
0799.78.2013
Mobifone
1287500
0933.02.12.13
Mobifone
875000
0783.30.2013
Mobifone
1015000
0797.30.2013
Mobifone
945000
0786.71.2013
Mobifone
1287500
0937.24.07.13
Mobifone
910000
0908.23.05.13
Mobifone
875000
0908.27.2013
Mobifone
1287500
0793.47.2013
Mobifone
1287500
0794.83.2013
Mobifone
1287500
0794.45.2013
Mobifone
1287500
0908.17.04.13
Mobifone
1175000
0931.21.09.13
Mobifone
1100000
0933.29.01.13
Mobifone
945000
0784.75.2013
Mobifone
1287500
0937.18.04.13
Mobifone
910000
0937.07.06.13
Mobifone
1015000
0933.05.07.13
Mobifone
910000
0931.29.04.13
Mobifone
1100000
0784.77.2013
Mobifone
1287500
0931.29.05.13
Mobifone
1100000
0937.070.313
Mobifone
1015000
0798.85.2013
Mobifone
1287500
0937.29.07.13
Mobifone
875000
0931.23.07.13
Mobifone
910000
0937.25.02.13
Mobifone
945000
0901.23.04.13
Mobifone
875000
0937.30.05.13
Mobifone
840000
0937.09.05.13
Mobifone
1100000
0937.16.06.13
Mobifone
1100000
0908.29.09.13
Mobifone
1175000
0783.50.2013
Mobifone
945000
0901.23.07.13
Mobifone
1175000
0908.11.04.13
Mobifone
1015000
0798.53.2013
Mobifone
1287500
0933.06.08.13
Mobifone
1100000
0792.82.2013
Mobifone
1287500
0933.21.04.13
Mobifone
875000
0792.17.2013
Mobifone
1450000
0908.23.09.13
Mobifone
1100000
0933.92.2013
Mobifone
1362500
0792.90.2013
Mobifone
945000
0933.23.04.13
Mobifone
945000
0908.0404.13
Mobifone
1850000
0933.26.05.13
Mobifone
945000
0937.200.313
Mobifone
945000
0931.23.04.13
Mobifone
910000
0937.29.09.13
Mobifone
875000
0783.65.2013
Mobifone
1287500
0798.21.2013
Mobifone
1287500
0798.70.2013
Mobifone
945000
0908.16.10.13
Mobifone
980000
0799.81.2013
Mobifone
1287500
0937.22.08.13
Mobifone
1100000
0931.23.01.13
Mobifone
945000
0931.22.02.13
Mobifone
945000
0937.26.04.13
Mobifone
875000
0908.27.05.13
Mobifone
1015000
0931.20.07.13
Mobifone
875000
0933.02.09.13
Mobifone
1100000
0937.25.08.13
Mobifone
945000
0908.16.07.13
Mobifone
1100000
0931.25.05.13
Mobifone
910000
0786.13.2013
Mobifone
1287500
0931.27.08.13
Mobifone
945000
0931.24.06.13
Mobifone
1100000
0797.67.2013
Mobifone
1287500
0937.01.06.13
Mobifone
945000
0798.97.2013
Mobifone
1287500
0908.070.313
Mobifone
1287500
0931.22.05.13
Mobifone
980000
0937.28.01.13
Mobifone
945000
0785.13.2013
Mobifone
1287500
0901.20.07.13
Mobifone
910000
0937.16.01.13
Mobifone
980000
0785.20.2013
Mobifone
875000
0931.24.09.13
Mobifone
875000
0933.23.02.13
Mobifone
875000
0937.21.06.13
Mobifone
980000
0933.11.05.13
Mobifone
1015000
0794.74.2013
Mobifone
1287500
0933.03.06.13
Mobifone
945000
0794.87.2013
Mobifone
1287500
[1] 2 3 4 5
Tin tức mới